นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

 

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

นายวุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

นางนิภาพรรณ กลั่นเงิน

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการผู้จัดการ งานบริหารและสนับสนุน (ADSS)

 

นายนิธิ อัตถิ

 

ผู้จัดการ
งาน Surface and MicroFluidic Device Innovation (SMDRT)

 

นางสาวหวานจิตร รัตนสนธิ

 

ผู้จัดการ
งาน Silicon Industrial Fabrication Research (SIFRT)

 

นายวิทวัส แย้มวงษ์

 

ผู้จัดการ
งาน Design Simulation Characterization and Circuit (DSCRT)

 

นายเสถียรพงษ์ พุ่มพวง

 

ผู้จัดการ
งานวิศวกรรมระบบเครื่องจักรสายการผลิต (FEES)

 

นายนิทัศน์ อังทองกำเนิด

 

ผู้จัดการ
งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (FUES)

 

นางสาวจันทรัศม์ ทิพยจันทร์

 

ผู้จัดการ
งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (QSES)

 
Copyright © 2008 Thai Microelectronics Center